THE FACT ABOUT ขอพรพระแม่ลักษมี THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About ขอพรพระแม่ลักษมี That No One Is Suggesting

The Fact About ขอพรพระแม่ลักษมี That No One Is Suggesting

Blog Article

พระแม่ลักษมีได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของความงาม ความเมตตา ความอุดมสมบูรณ์ และสันติภาพ ชาวฮินดูเชื่อว่าพระแม่ลักษมีเป็นผู้ประทานความงดงาม ความเจริญงอกงาม และสันติสุขแก่โลก

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

"มะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทีเปรูปะผานัง สักการะวันทนัง สุปัพยันนัง โกชนานัง สปริงวารัง อุททังวรัง อาคัจฉันตุ ปริภัณชันตุ สัพพุทติหิตายะ สุขายะ สันติ อุเทวานัง เตปีถมเหอนุรักขันติ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิมานิมามา"

ขอนมัสการพระเมธาลักษมี พระองค์ผู้ขจัดซึ่งความหายนะทั้งปวง โปรดประทานสติปัญญาที่เฉียบแหลมแก่ข้าพเจ้า และขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ขอพรเรื่องที่ต้องการ โดยขอเพียงเรื่องเดียว ซึ่งหากท่องบทสวดพระแม่ลักษมี ขอความรัก ให้ขอพรจากพระแม่ลักษมีโดยระบุชื่อ-นามสกุลอย่างชัดเจน จากนั้นให้ระบุลักษณะคนที่ต้องการมาเป็นคู่อย่างละเอียด เช่น

โอม พิลวานิลายา แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้อยู่ภายในจิตใจของปวงชน

โอม สมุทราธันญา แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้เป็นธิดาของพระสมุทร

โอม ขอพรพระแม่ลักษมี วิทยา แย นะ มะ ฮา : เทวีผู้ทรงภูมิปัญญา

แบดมินตัน, กอล์ฟ, เครื่องออกกำลังกาย, อุุปกรณ์ออกกำลังกาย

ฉาวต่อ! แฉเครือข่ายเว็บพนัน ‘ดาราสาว อ.’ มีชื่อหลาน ‘ดาราสาว พ.’ เพิ่ม

สันทนะ ลักษมี (เทวีผู้คุ้มครองบุตรหลาน ครอบครัว), วิทยะ ลักษมี (เทวีผู้อุปถัมภ์การศึกษาเล่าเรียน), ธนะ ลักษมี (เทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย), ธัญญะ ลักษมี (เทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์), เมธา ลักษมี (เทวีแห่งสติปัญญา ความเฉียบแหลม), คชลักษมี (เทวีแห่งคชสาร ผู้ประทานสิริมงคลและความสำเร็จ)

นกฮูกแบบแพ็คคู่ น่ารักสีสวย สัญลักษณ์แห่งปัญญา และโชคดี

ขอพระความสำเร็จ ช้างไม้ฉำฉา ตกแต่งด้วยกระจก สวยประณีต

Your browser isn’t supported any more. Update it to have the greatest YouTube expertise and our latest options. Find out more

Report this page